Model release | Quitclaim | Vrijwaringsverklaring

Model release. Permission for Photography and Publicity (unless other conditions were agreed and confirmed). Toestemming voor Fotografie en Publiciteit (tenzij anders overeengekomen en bevestigd).

Een Model release/Quitclaim is een Vrijwaringsverklaring waarin een persoon verklaart dat een portret is gemaakt met uitdrukkelijke toestemming en dat ik, de fotograaf, de foto zonder beperking mag gebruiken, publiceren, reproduceren en distribueren. Tevens vrijwaart hij/zij de fotograaf van elke vorm van aanspraak op portretrecht van of door de getoonde persoon of diens wettelijke vertegenwoordiger.

A model grants to me the irrevocable and unrestricted right to use and publish photographs of him/her for editorial, advertising, promotion and marketing purpose in any manner and medium; and to alter and composite the same without restriction and without inspection or approval. The model hereby releases me, the photographer and my legal representatives, and assigns from all claims and liability relating to said photographs.

Een fotomodel verleent aan mij het onherroepelijke en onbeperkte recht om de van hem/haar gemaakte foto’s in elke vorm openbaar te maken in alle media en te gebruiken voor redactionele doelen en reclame; en te veranderen zonder beperking en controle of goedkeuring. Het fotomodel verklaart geen aanspraak jegens mij te hebben en vrijwaart mij en mijn wettelijke vertegenwoordigers tegen aanspraken en claims in relatie tot de foto’s.

Voorbeeldtekst volledige Quitclaim

(Toestemmingsverklaring van fotomodellen)

Ondergetekende,
geboren op:
wonende te:
hierna te noemen ‘het fotomodel’,

verklaart hiermee ten behoeve van: (naam fotostudio/naam fotograaf)

wonende te:

hierna te noemen ‘de fotograaf’

Het fotomodel verleent hiermee aan de fotograaf het in tijd en omvang onbeperkte recht de van hem/haar gemaakte foto’s openbaar te maken en/of te verveelvoudigen en/of anderszins te gebruiken (hierna samengevat als publiceren op elk tijdstip, op iedere wijze, in iedere omvang en in iedere context als door de fotograaf gewenst, zowel in Nederland als daarbuiten).

De hierboven gegeven toestemming omvat mede alle publicaties in of ten behoeve van reclame (met inbegrip van ideële reclame) voor welke producten, diensten of ideeën ook.

Het fotomodel ontvangt als éénmalige vergoeding voor de gegeven toestemming de somma van ……. . Hiermee verklaart het fotomodel genoemd bedrag te hebben ontvangen en geen aanspraak meer jegens de fotograaf te hebben.

De hierboven verleende toestemming is onafhankelijk van eventueel wijzigende omstandigheden. Het fotomodel doet nu reeds bij voorbaat afstand van het recht om zich op gewijzigde omstandigheden te beroepen.

De fotograaf heeft de bevoegdheid de rechten uit deze overeenkomst over te dragen.

Het fotomodel verklaart hiermee van niemand toestemming nodig te hebben om deze verklaring rechtsgeldig te doen zijn. Is het fotomodel minderjarig, dan zal de wettelijke vertegenwoordiger deze verklaring mede ondertekenen.

Aldus ondertekend:

Plaats en datum:

Handtekening fotomodel:

Handtekening wettelijke vertegenwoordiger (ouder/voogd):

Studio JDH | Algemene voorwaarden